• سمینار عشق و احترام در خانواده

در ادامه سلسله سمینارهای توانمند سازی والدین و با موضوع اصول تربیت فرزند، این بار به سراغ موضوع عشق و احترام در خانواده و همچنین رعایت اصل قاطعیت و مهربانی در ارتباط با کودکان خواهیم رفت.

در همایش دوم در خصوص نیازهای اصلی کودکان با توجه به هرم مازلو صبحت کردیم و برای امر تربیت چهار نکته را ذکر کردیم:

  • رئیس داستان تربیت فرزند ما هستیم.
  • برای تربیت فرزند بایستی برنامه و دستور العمل مشخص و منظم داشته باشیم.
  • قاطعیت و مهربانی توأمان داشته باشیم.
  • پایه های عشق و احترام را در خانواده استوار کنیم.

در این جلسه به بررسی رعایت قاطعیت و مهربانی توأمان در ارتباط با کودک و همچنین مسئله مهم عشق و احترام در خانواده خواهیم پرداخت.

 

جهت حمایت از ادامه سلسله سمینار های توانمندسازی والدین میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید. از همراهی و حمایت شما صمیمانه سپاسگزاریم


    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس